Garanti

Denne begrænsede garanti med en gyldighedsperiode på 5 år gælder for alle produkter fra Yakima Australia Pty Ltd*, medmindre andet er angivet. Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber, som har købt produktet i detailhandlen, og dens gyldighed ophører, hvis den oprindelige køber sælger produktet eller overdrager det til en anden person på anden vis.

Når Yakima har kontrolleret produktet, afhjælper Yakima produktions- og/eller materialefejl efter Yakimas valg ved at reparere eller udskifte det defekte produkt uden at kræve betaling for dele eller arbejdstimer i henhold til de begrænsninger og udelukkelser, der er anført i denne garanti. Yakima kan efter eget skøn vælge ikke at reparere eller udskifte et defekt produkt. I så fald kan Yakima vælge at foretage en tilbagebetaling til den oprindelige køber, som har købt produktet i detailhandlen, svarende til den købspris, der blev betalt for produktet, eller at udstede et tilsvarende tilgodebevis til køb af nye Yakima-produkter eller -bagagebærerkomponenter.

Du kan kun fremlægge fordringer i henhold til denne garanti, hvis der anmodes om garantiservice, og hvis Yakima-produktet fremlægges sammen med den oprindelige faktura eller kvittering eller anden dokumentation.

Denne garanti dækker ikke problemer, der skyldes almindelig slitage (herunder, men ikke begrænset til, ridser, buler, revner, kosmetisk korrosion af overfladerne eller naturlig nedbrydning af farver og materialer, som opstår med tiden og anvendelsen), erhvervsmæssig brug, ulovlig brug på et køretøj, skader der skyldes forkert fastgjorte laster, ulykker, havari af det køretøj, som Yakima-produktet er installeret på, samt ændringer eller reparationer, der ikke er udført eller godkendt af Yakima. Derudover gælder garantien ikke for problemer, som skyldes forhold, som Yakima ikke har nogen kontrol over, herunder, men ikke begrænset til, tyveri, misbrug, overbelastning, manglende samling, montering eller brug i henhold til Yakimas skriftlige anvisninger eller retningslinjer, som følger med produktet eller gøres tilgængelige for den oprindelige køber, som har købt produktet i detailhandlen. Yakima dækker ikke omkostningerne for vedligeholdelse, afmontering eller montering af Yakima-produktet.

Yakima dækker ikke skader, som skyldes lynnedslag, vand, ild, force majeure, krig, uroligheder eller andre forhold, som ikke er inden for Yakimas kontrol.

Dette Yakima-produkt anses ikke for at have produktions- eller materialefejl bare fordi, det kræver tilpasning for at leve op til nationale eller lokale tekniske krav eller sikkerhedskrav, som gælder i et land, hvor produktet ikke blev købt.

Såfremt der er behov for garantiservice, skal du returnere Yakima-produktet til den forhandler, hvor du købte det, eller til en (anden) godkendt Yakima-forhandler.

Yakima-forhandleren instruerer den oprindelige køber om de videre trin. Hvis den oprindelige køber ikke kan kontakte Yakima-forhandleren, eller hvis forhandleren ikke kan afhjælpe defekten, skal den oprindelige køber kontakte den autoriserede distributør i landet.

For at kunne modtage afhjælpning i henhold til denne garanti (enten fra en Yakima-forhandler eller direkte fra Yakima) skal et købsbevis i form af den originale faktura eller kvittering altid fremlægges. Garantien gælder for alle produkter, der er fremstillet efter den 1. januar 2006*, medmindre andet er angivet.

Denne garanti påvirker ikke slutbrugerens rettigheder i henhold til den gældende nationale lovgivning, uanset om disse skal håndhæves mod den registrerede Yakima-forhandler, uanset om de baserer på købskontrakten eller på et andet retsgrundlag. Medmindre andet er angivet i den nationale lovgivning, er slutbrugerens rettigheder begrænsede til de rettigheder, der er anført i denne garanti. Yakima, dens tilknyttede selskaber og distributører (herunder registrerede Yakima-forhandlere) bærer ikke noget erstatningsansvar for indirekte eller følgeskader.